eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1188

NGC 1188
Objekt NGC 1188 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1188 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h3m43.4s; Dec= -15°29'5"
RedShift (z): 0.008729
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1188: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1188 : PGC 11533, MCG -3-8-68

Blízke objekty: NGC 1186, NGC 1187, NGC 1189, NGC 1190

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.