eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1225

NGC 1225
Objekt NGC 1225 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1225 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h8m47.3s; Dec= -4°6'6"
RedShift (z): 0.029967
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1225: na základe množstva červeného posunu (z) - 126.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1225 : PGC 11766, MCG -1-9-4

Blízke objekty: NGC 1223, NGC 1224, NGC 1226, NGC 1227

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.