eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1226

NGC 1226
Objekt NGC 1226 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1226 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h11m5.4s; Dec= 35°23'11"
RedShift (z): 0.020511
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1226: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1226 : PGC 11879, UGC 2575, MCG 6-8-1, CGCG 525-2, CGCG 524-61

Blízke objekty: NGC 1224, NGC 1225, NGC 1227, NGC 1228

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.