eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1273

NGC 1273
Objekt NGC 1273 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1273 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.2m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h19m26.8s; Dec= 41°32'24"
RedShift (z): 0.017969
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1273: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1273 : PGC 12396, MCG 7-7-59, CGCG 540-99

Blízke objekty: NGC 1271, NGC 1272, NGC 1274, NGC 1275

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.