eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1407

NGC 1407
Objekt NGC 1407 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1407 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 4.60'x4.3'
veľkosť: V=9.7m; B=10.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h40m11.8s; Dec= -18°34'49"
RedShift (z): 0.005934
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1407: na základe množstva červeného posunu (z) - 25.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1407 : PGC 13505, ESO 548-67, MCG -3-10-30

Blízke objekty: NGC 1405, NGC 1406, NGC 1408, NGC 1409

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.