eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1488

NGC 1488
对象 NGC 1488 正好位于图片的中心.

NGC 1488 - 两颗星 在星座 金牛座
类型: *2 -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 4h0m4.7s; Dec= 18°34'0"

邻居的对象: NGC 1486, NGC 1487, NGC 1489, NGC 1490

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。