eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1560

NGC 1560
Objekt NGC 1560 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1560 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 9.80'x1.5'
veľkosť: V=11.4m; B=12.2m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h32m47.5s; Dec= 71°52'46"
RedShift (z): -0.000120
Iné mená objektu NGC 1560 : PGC 15488, UGC 3060, MCG 12-5-5, CGCG 328-6, FGC 71A

Blízke objekty: NGC 1558, NGC 1559, NGC 1561, NGC 1562

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.