eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1562

NGC 1562
Objekt NGC 1562 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1562 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h21m47.6s; Dec= -15°45'19"
RedShift (z): 0.030745
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1562: na základe množstva červeného posunu (z) - 129.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1562 : PGC 14956, NPM1G -15.0224

Blízke objekty: NGC 1560, NGC 1561, NGC 1563, NGC 1564

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.