eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1559

NGC 1559
Objekt NGC 1559 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1559 - galaxie v súhvezdí Sieť
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.50'x2.0'
veľkosť: V=10.7m; B=11.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h17m36.7s; Dec= -62°47'2"
RedShift (z): 0.004350
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1559: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1559 : PGC 14814, ESO 84-10, AM 0417-625

Blízke objekty: NGC 1557, NGC 1558, NGC 1560, NGC 1561

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.