eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1566

NGC 1566
Objekt NGC 1566 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1566 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 8.20'x6.5'
veľkosť: V=9.7m; B=10.3m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h20m0.5s; Dec= -54°56'14"
RedShift (z): 0.005017
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1566: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1566 : PGC 14897, ESO 157-20, IRAS 04189-5503

Blízke objekty: NGC 1564, NGC 1565, NGC 1567, NGC 1568A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.