eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1567

NGC 1567
Objekt NGC 1567 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1567 - galaxie v súhvezdí Rydlo
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=11.5m; B=12.5m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h21m8.7s; Dec= -48°15'17"
RedShift (z): 0.015454
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1567: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1567 : PGC 14934, ESO 202-10, AM 0419-482

Blízke objekty: NGC 1565, NGC 1566, NGC 1568A, NGC 1568B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.