eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1576

NGC 1576
Objekt NGC 1576 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1576 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h26m18.7s; Dec= -3°37'15"
RedShift (z): 0.015868
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1576: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1576 : PGC 15089, MCG -1-12-7

Blízke objekty: NGC 1574, NGC 1575, NGC 1577, NGC 1578

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.