eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1835

NGC 1835
Objekt NGC 1835 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1835 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=10.6m; B=11.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h5m5.7s; Dec= -69°24'15"
Iné mená objektu NGC 1835 : ESO 56-SC58, in LMC

Blízke objekty: NGC 1833, NGC 1834, NGC 1836, NGC 1837

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.