eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1837

NGC 1837
Objekt NGC 1837 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1837 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=10.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h4m55.9s; Dec= -70°42'51"
Iné mená objektu NGC 1837 : ESO 56-SC59, in LMC

Blízke objekty: NGC 1835, NGC 1836, NGC 1838, NGC 1839

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.