eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1836

NGC 1836
Objekt NGC 1836 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1836 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.80'
veľkosť: V=12.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h5m34.5s; Dec= -68°37'41"
Iné mená objektu NGC 1836 : ESO 56-SC61, in LMC

Blízke objekty: NGC 1834, NGC 1835, NGC 1837, NGC 1838

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.