eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1838

NGC 1838
Objekt NGC 1838 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1838 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.70'
veľkosť: V=12.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h6m47s; Dec= -68°25'24"
Iné mená objektu NGC 1838 : ESO 56-SC64, in LMC

Blízke objekty: NGC 1836, NGC 1837, NGC 1839, NGC 1840

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.