eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1840

NGC 1840
Objekt NGC 1840 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1840 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.60'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h5m19.2s; Dec= -71°45'47"
Iné mená objektu NGC 1840 : ESO 56-SC62, in LMC

Blízke objekty: NGC 1838, NGC 1839, NGC 1841, NGC 1842

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.