eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1842

NGC 1842
Objekt NGC 1842 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1842 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.80'
veľkosť: V=14.0m; B=14.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h7m18.2s; Dec= -67°16'24"
Iné mená objektu NGC 1842 : ESO 85-SC46, in LMC

Blízke objekty: NGC 1840, NGC 1841, NGC 1843, NGC 1844

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.