eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1844

NGC 1844
Objekt NGC 1844 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1844 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=12.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h7m30.7s; Dec= -67°19'25"
Iné mená objektu NGC 1844 : ESO 85-SC48, in LMC

Blízke objekty: NGC 1842, NGC 1843, NGC 1845, NGC 1846

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.