eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1843

NGC 1843
Objekt NGC 1843 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1843 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x1.7'
veľkosť: V=12.7m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h14m6.1s; Dec= -10°37'36"
RedShift (z): 0.008683
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1843: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1843 : PGC 16949, MCG -2-14-8, UGCA 107, IRAS 05117-1041

Blízke objekty: NGC 1841, NGC 1842, NGC 1844, NGC 1845

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.