eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1841

NGC 1841
Objekt NGC 1841 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1841 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: GCL -
Uhlové rozmery: 2.40'
veľkosť: V=14.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h45m23.1s; Dec= -83°59'49"
Iné mená objektu NGC 1841 : GCL 8, ESO 4-SC15

Blízke objekty: NGC 1839, NGC 1840, NGC 1842, NGC 1843

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.