eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1839

NGC 1839
Objekt NGC 1839 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1839 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
veľkosť: V=11.8m; B=11.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h6m2.4s; Dec= -68°37'37"
Iné mená objektu NGC 1839 : ESO 56-SC63, in LMC

Blízke objekty: NGC 1837, NGC 1838, NGC 1840, NGC 1841

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.