eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1849

NGC 1849
Objekt NGC 1849 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1849 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=12.8m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h9m34.9s; Dec= -66°18'57"
Iné mená objektu NGC 1849 : ESO 85-SC49, in LMC

Blízke objekty: NGC 1847, NGC 1848, NGC 1850, NGC 1851

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.