eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1863

NGC 1863
Objekt NGC 1863 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1863 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.50'
veľkosť: V=11.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h11m39.6s; Dec= -68°43'37"
Iné mená objektu NGC 1863 : ESO 56-SC77, in LMC

Blízke objekty: NGC 1861, NGC 1862, NGC 1864, NGC 1865

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.