eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1900

NGC 1900
Objekt NGC 1900 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1900 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.70'
veľkosť: V=13.6m; B=14.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h19m9.4s; Dec= -63°1'25"
Iné mená objektu NGC 1900 : ESO 85-SC68, in LMC

Blízke objekty: NGC 1898, NGC 1899, NGC 1901, NGC 1902

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.