eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1899

NGC 1899
Objekt NGC 1899 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1899 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h17m46s; Dec= -67°54'0"
Iné mená objektu NGC 1899 : ESO 56-EN94, in LMC

Blízke objekty: NGC 1897, NGC 1898, NGC 1900, NGC 1901

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.