eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1898

NGC 1898
Objekt NGC 1898 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1898 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
veľkosť: V=11.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h16m42.4s; Dec= -69°39'23"
Iné mená objektu NGC 1898 : ESO 56-SC90, in LMC

Blízke objekty: NGC 1896, NGC 1897, NGC 1899, NGC 1900

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.