eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1898

NGC 1898
objekt NGC 1898 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1898 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t16m42.4s; Dec= -69°39'23"
Andre objektnavn NGC 1898 : ESO 56-SC90, in LMC

Naboobjekter: NGC 1896, NGC 1897, NGC 1899, NGC 1900

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.