eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1902

NGC 1902
Objekt NGC 1902 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1902 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.60'
veľkosť: V=11.8m; B=10.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h18m19.2s; Dec= -66°37'39"
Iné mená objektu NGC 1902 : ESO 85-SC66, in LMC

Blízke objekty: NGC 1900, NGC 1901, NGC 1903, NGC 1904

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.