eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1936

NGC 1936
Objekt NGC 1936 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1936 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h22m14.6s; Dec= -67°58'34"
Iné mená objektu NGC 1936 : IC 2127, ESO 56-EN111, in LMC

Blízke objekty: NGC 1934, NGC 1935, NGC 1937, NGC 1938

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.