eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1935

NGC 1935
Objekt NGC 1935 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1935 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h21m58.8s; Dec= -67°57'27"
Iné mená objektu NGC 1935 : IC 2126, ESO 56-EN110, in LMC

Blízke objekty: NGC 1933, NGC 1934, NGC 1936, NGC 1937

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.