eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1943

NGC 1943
Objekt NGC 1943 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1943 - hmlovina v súhvezdí Stolový vrch
Typ: EN+OCL -
veľkosť: B=12.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h22m28.8s; Dec= -70°9'18"
Iné mená objektu NGC 1943 : ESO 56-SC114, in LMC

Blízke objekty: NGC 1941, NGC 1942, NGC 1944, NGC 1945

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.