eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1944

NGC 1944
Objekt NGC 1944 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1944 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 3.30'
veľkosť: V=11.8m; B=12.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h21m57.4s; Dec= -72°29'40"
Iné mená objektu NGC 1944 : ESO 33-SC17, in LMC

Blízke objekty: NGC 1942, NGC 1943, NGC 1945, NGC 1946

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.