eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1945

NGC 1945
Objekt NGC 1945 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1945 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h24m54s; Dec= -66°27'12"
Iné mená objektu NGC 1945 : ESO 85-EN83

Blízke objekty: NGC 1943, NGC 1944, NGC 1946, NGC 1947

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.