eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1947

NGC 1947
Objekt NGC 1947 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1947 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 3.00'x2.6'
veľkosť: V=10.7m; B=11.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h26m47.3s; Dec= -63°45'39"
RedShift (z): 0.003669
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1947: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1947 : PGC 17296, ESO 85-87, AM 0526-634, IRAS 05264-6347

Blízke objekty: NGC 1945, NGC 1946, NGC 1948, NGC 1949

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.