eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1949

NGC 1949
Objekt NGC 1949 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1949 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h25m5s; Dec= -68°28'16"
Iné mená objektu NGC 1949 : ESO 56-EN117, in LMC

Blízke objekty: NGC 1947, NGC 1948, NGC 1950, NGC 1951

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.