eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1951

NGC 1951
Objekt NGC 1951 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1951 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.90'
veľkosť: V=10.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h26m6.9s; Dec= -66°35'50"
Iné mená objektu NGC 1951 : ESO 85-SC86, in LMC

Blízke objekty: NGC 1949, NGC 1950, NGC 1952, NGC 1953

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.