eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1988

NGC 1988
objekt NGC 1988 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1988 - enslig stjerne i stjernebildet Tauri
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=11.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t37m26.5s; Dec= 21°13'7"
Andre objektnavn NGC 1988 : near Zeta Tau

Naboobjekter: NGC 1986, NGC 1987, NGC 1989, NGC 1990

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.