eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1995

NGC 1995
Objekt NGC 1995 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1995 - dve hviezdy v súhvezdí Maliar
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h33m3.3s; Dec= -48°40'28"

Blízke objekty: NGC 1993, NGC 1994, NGC 1996, NGC 1997

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.