eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2133

NGC 2133
Objekt NGC 2133 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2133 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.70'
veľkosť: B=12.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h51m28.8s; Dec= -71°10'30"
Iné mená objektu NGC 2133 : ESO 57-SC46

Blízke objekty: NGC 2131, NGC 2132, NGC 2134, NGC 2135

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.