eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2135

NGC 2135
Objekt NGC 2135 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2135 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=12.1m; B=12.2m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h53m35s; Dec= -67°25'38"
Iné mená objektu NGC 2135 : ESO 86-SC39, in LMC

Blízke objekty: NGC 2133, NGC 2134, NGC 2136, NGC 2137

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.