eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2137

NGC 2137
Objekt NGC 2137 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2137 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.80'
veľkosť: V=12.7m; B=12.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h53m13.2s; Dec= -69°28'55"
Iné mená objektu NGC 2137 : ESO 57-SC49, in LMC

Blízke objekty: NGC 2135, NGC 2136, NGC 2138, NGC 2139

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.