eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2138

NGC 2138
Objekt NGC 2138 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2138 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.00'
veľkosť: V=13.8m; B=14.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h54m48.8s; Dec= -65°50'7"
Iné mená objektu NGC 2138 : ESO 86-SC40, in LMC

Blízke objekty: NGC 2136, NGC 2137, NGC 2139, NGC 2140

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.