eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 216

NGC 216
Objekt NGC 216 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 216 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x0.7'
veľkosť: V=13.2m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h41m27.1s; Dec= -21°2'43"
RedShift (z): 0.005150
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 216: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 216 : PGC 2478, ESO 540-15, MCG -4-2-35, HARO 13

Blízke objekty: NGC 214, NGC 215, NGC 217, NGC 218

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.