eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 217

NGC 217
Objekt NGC 217 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 217 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.70'x0.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h41m33.9s; Dec= -10°1'18"
RedShift (z): 0.013262
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 217: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 217 : PGC 2482, MCG -2-2-85, IRAS 00390-1017

Blízke objekty: NGC 215, NGC 216, NGC 218, NGC 219

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.