eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 219

NGC 219
Objekt NGC 219 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 219 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h42m11.3s; Dec= 0°54'16"
RedShift (z): 0.018252
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 219: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 219 : PGC 2522, MCG 0-2-128, CGCG 383-73

Blízke objekty: NGC 217, NGC 218, NGC 220, NGC 221

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.