eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 220

NGC 220
Objekt NGC 220 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 220 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.80'
veľkosť: V=12.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h40m30s; Dec= -73°24'15"
Iné mená objektu NGC 220 : ESO 29-SC3, in SMC

Blízke objekty: NGC 218, NGC 219, NGC 221, NGC 222

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.