eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2256

NGC 2256
Objekt NGC 2256 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2256 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x2.0'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h47m14.2s; Dec= 74°14'13"
RedShift (z): 0.017519
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2256: na základe množstva červeného posunu (z) - 74.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2256 : PGC 19602, UGC 3519, MCG 12-7-15, CGCG 330-14

Blízke objekty: NGC 2254, NGC 2255, NGC 2257, NGC 2258

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.