eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2257

NGC 2257
Objekt NGC 2257 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2257 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.20'
veľkosť: V=13.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h30m13s; Dec= -64°19'29"
Iné mená objektu NGC 2257 : ESO 87-SC24, in LMC

Blízke objekty: NGC 2255, NGC 2256, NGC 2258, NGC 2259

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.