eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2259

NGC 2259
Objekt NGC 2259 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2259 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: II2p -
Uhlové rozmery: 3.50'
veľkosť: V=10.8m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h38m33.3s; Dec= 10°52'57"
Iné mená objektu NGC 2259 : OCL 492

Blízke objekty: NGC 2257, NGC 2258, NGC 2260, NGC 2261

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.